Juni maand is actie maand! Profiteer van hoge korting en betaal online slechts 15,50 voor je kaartje.

Aqua Zoo Friesland: belibje in spetterjende dei fuort!

AquaZoo Fryslân fynst oan it Fryske wetter en mei de grutte dierekolleksje belibbest letterlik en figuerlik in spetterjende dei fuort yn Noard-Nederlân. Stean noas oan noas mei de seehûnen, belibje de seebeareshow en kuierje oer it strân mei pinguins; unike mominten dy’tst net gau ferjitte silst!

ijsbeer kindje aquazoo

AquaZoo ûntdekke

By de Seehûnesafary stapst mei de dierefersoarger op in trekskûte om de seehûnen te observearjen. Miskien meisto se ek wol in fiskje fuorje. En wa’t noch nea reuze-otters sjoen hat, moat seker ris op besite komme. AquaZoo Fryslân is nammentlik de iennichste yn Nederlân!

Online tickets bestellen

Ynformaasje

Yntree
Bern fan 0 oant 2 jier
Deikaart (fan 3 jier ôf)
Online tickets (fan 3 jier ôf)
Jierkaart (fan 3 jier ôf)
Parkeare
Fergees
€ 16,50
€ 14,50
€ 37,50
€ 3,00

Iepeningstiden

AquaZoo Fryslân is it hiele jier fan 10.00 oere ôf iepen.

Jannewaris
Febrewaris
Maart
April
Maaie
Juny
July
Augustus
Septimber
Oktober
Novimber
Desimber
10.00 – 16.00 oere
10.00 – 16.00 oere
10.00 – 17.00 oere
10.00 – 17.00 oere
10.00 – 18.00 oere
10.00 – 18.00 oere
10.00 – 18.00 oere
10.00 – 18.00 oere
10.00 – 18.00 oere
10.00 – 17.00 oere
10.00 – 16.00 oere
10.00 – 16.00 oere

Adres

AquaZoo Fryslân
De Griene Stjer 2
8926 XE Ljouwert
Tel: +31 (0)511-431214
E-mail: info@aquazoofriesland.nl

– Der is parkearmooglikheid op it park.
– In rolstoel is oan te freegjen, graach yn ’t foar reservearje.
– Hûsdieren hawwe gjin tagong.