Parkreglement

Artikel 1 – Toepasselijkheid

 1. Zodra men AquaZoo Leeuwarden betreedt, aanvaardt men de toepasselijkheid van het onderhavige reglement en is men verplicht alle voorschriften en de door de medewerkers van AquaZoo Leeuwarden gegeven aanwijzingen stipt op te volgen.
 2. Onder ‘AquaZoo Leeuwarden’ en ‘het park’ worden in dit reglement tevens begrepen de horecagelegenheden, de parkeerplaatsen en de fietsenstalling.

Artikel 2 – Toegang en verblijf

 1. Kinderen jonger dan 9 jaar mogen het park uitsluitend onder doorlopend toezicht en begeleiding van een volwassene (tenminste 18 jaar oud) betreden.
 2. AquaZoo Leeuwarden is bevoegd (een) gedeelte(n) van het park te sluiten, zonder tot enige vergoeding aan haar bezoekers gehouden te zijn.
 3. Het is niet toegestaan om (huis)dieren mee te nemen in het park.
 4. Het is niet toegestaan zich in het park voorbij de kassa’s te begeven met een fiets, step, loopfiets, driewieler, rolschaatsen, skeelers en/of, naar het oordeel van AquaZoo Leeuwarden, gelijksoortige attributen.
 5. Auto’s kunnen parkeren op het parkeerterrein, (brom)fietsen dienen te worden geplaatst in de fietsenstalling.
 6. Het is niet toegestaan op het park geluids-, foto- en/of filmopnamen dan wel ander beeldmateriaal te maken voor commerciële doeleinden, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming van de vestigingsmanager van AquaZoo Leeuwarden is verkregen.

Artikel 3 – Dieren

Het voeren van de dieren is ten strengste verboden. Slechts op de aangegeven plaatsen mogen de daar aanwezige dieren worden gevoerd met voer afkomstig uit de ter plaatse aanwezige voederautomaten.

Artikel 4 – Veiligheid en aansprakelijkheid

 1. AquaZoo Leeuwarden is gerechtigd bezoekers van wie zij vindt of vreest dat zij de orde, rust en/of veiligheid binnen het park verstoren, de toegang te ontzeggen zonder dat AquaZoo Leeuwarden tot enige vergoeding is gehouden.
 2. Het bezoek aan AquaZoo Leeuwarden geschiedt geheel voor eigen risico.
 3. Binnen het park kunt u zich in de nabijheid en op de aangegeven plaatsen tussen de dieren begeven. Wij wijzen u er op, dat de dieren onvoorspelbaar gedrag kunnen vertonen waardoor u letsel of schade aan uw bezittingen kunt oplopen. Door het park te betreden aanvaardt u dit risico.
 4. AquaZoo Leeuwarden aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel en/of diefstal, verlies, vermissing of schade aan bezittingen van haar bezoekers ontstaan tijdens en/of ten gevolge van een bezoek aan het park, behoudens voor zover ontstaan als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van (het management van) AquaZoo Leeuwarden.
 5. AquaZoo Leeuwarden is niet aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder begrepen bedrijfsschade en inkomstenderving.
 6. Voor zover AquaZoo Leeuwarden geen beroep toekomt op genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen, geldt dat zij maximaal aansprakelijk is tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald aangevuld met het bedrag van het eigen risico.

Artikel 5 – Beeld- en/of geluidsopnames

 1. AquaZoo Leeuwarden kan beeld- en/of geluidsopnames (laten) maken van haar locatie en haar bezoekers. AquaZoo Leeuwarden is gerechtigd die opnames te gebruiken en te publiceren, bijvoorbeeld voor promotionele doeleinden. Uiteraard zal AquaZoo Leeuwarden hierbij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. AquaZoo Leeuwarden is voor gebruik en publicatie van de opnames aan haar bezoeker geen vergoeding verschuldigd. Indien je niet in beeld wilt komen, mijd dan de plaatsen waar je een filmer, filmploeg en/of fotograaf aan het werk ziet.

Wij wensen je een zeer aangenaam verblijf in AquaZoo Leeuwarden!

Management en medewerkers AquaZoo Leeuwarden